INSTRUMENTOS AVALIACIÓN


ACTITUDINAIS:
-Asistencia a clase.
-Puntualidade das entradas e saídas da clase como entrega do traballos.
-Libro e caderno na aula e bata no laboratorio.
-Traballo persoal (caderno): Actividades, resúmenos e esquemas.  Presentación, orden e correccións.
-Traballo en grupo: Rigor e orden nas actividades do laboratorio.
-Atención na aula e no laboratorio.
-Interese pola signatura.
-Participación nas actividades que se realicen na aula e no loaboratorio.
COGNITIVOS:
-Preguntas na aula.
-Comprensión e razoamento.
-Resolucións das actividades.
-Realización das prácticas de laboratorio.
-Probas escritas: Controles, avaliacións e recuperacións .