CRITERIOS CALIFICACIÓN

3º/4º CURSO DA ESO

O peso na cualificación de todos os puntos avaliados serán os seguintes: 
  • 70% probas escritas. Sempre se marcarán e correxirán, as faltas ortográficas nos exámes e traballos escritos, penalizando 0,05 puntos por cada falta.
  • 10% Chamadas na aula (resolución de traballos, deberes na aula e laboratorio...)
  • 10% Portfolio (puntualidade nas actividades, presentación, orden, correccións, esquemas e resúmes)
  • 10% Traballo na aula e laboratorio (atención, interese e participación).
Cada un deses conceptos se valorara de 0 a 10.

A nota da avaliación do alumno obterase obtendo a media aritmética ponderada empregando os pesos descritos. Para poder ter unha avaliación positiva, tras calcular a media final esta terá que ser igual ou superior a 5. 

No que atinxe a nota final do curso, Xuño, será a media aritmética das tres avaliacións, axustando ao número enteiro máis próximo por redondeo.

No que atinxe a nota final do curso, Xuño, será a media aritmética das tres avaliacións, axustando ao número enteiro máis próximo por redondeo.